UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Érvényes: 2018.02.15 –től

 

Amely létrejött az Real Reisen Utazási Iroda Kft . székhely és ahol a szolgáltatás történik: 1223 Budapest, nagytétényi u. 190. B ép. 1 em. 2. Tel: 0670 2848925, e-mail cím: realreisen@gmail.com  web oldal:www.realreisen.hu; Központi levelezési címe: Real Reisen Utazási Iroda Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi u. 190. B ép. 1 em. 2. Engedélyező és szakhatósági felügyeletet ellátó Hátóság: Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály - Elérhetőség: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., tel: 4585-800, fax: 4585-847, e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu web: mkeh.gov.hu

www.kormanyhivatal.hu/hu  – továbbiakban Kormányhivatal – nyilvántartási szám:U–001767 a szolgáltatót nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

1051 Budapest, Nádor u. 28.– Real Reisen Utazási Iroda Kft. szolgáltató adó száma: 25884016-1-43., cégbírósági cégjegyzékszám: 01-09294365 – mint utazásszervező továbbiakban: Real Reisen Utazási Iroda Kft. – által szervezett utazásokra a Polgári Tv .- ről szóló 2013. évi V. Tv.  6: 254 § -ban, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folyta­tásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény –ben és az 2005 évi CLXIV Törvény - a kereskedelemről, és az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező - és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletek és törvények az irányadók. A Real Reisen Utazási Iroda Kft.. a 213/1996. (XII. 23.) Korm –ben szabályozott – az utasok biztonságát szolgáló, az utazási irodák részére törvényben előírt vagyoni biztosítékra az Aegon Magyarország Általános Biztosító ZRT. (1091 Budapest, Üllői út 1.) tel.: 06-1- 477- 4800; fax: 36-1-476-5620 e-mail: ugyfelszolg@aegon.hu) kötött szerződést. Szerződés száma: VBB 74538/132119 – a szerződésben vállalt kockázatviselés, - továbbiakban Biztosítás – az egész világra kiterjedő – nemzetközi utazásszervezési tevékenységre vonatkozik! A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében te­endő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózko­dás költségeinek fedezése, valamint előleg illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozik.

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas) az utat megrendelte, a díj előleget befizette, jelentkezését a Real Reisen Utazási Iroda Kft. elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántar­tásba vette és az utas azt aláírásával vagy elektronikusan elfogadta. Amennyiben az aktuális jogszabályok megengedik, az utazási szerződés létrejöhet e-mailen történő megrendeléssel és e-mailes vissza­igazolással is.

2. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat az Real Reisen Utazási Iroda Kft., programfüzete, honlapja, hírlevelei, árajánlatai, vagy akciói tartalmazzák. Az adatokban bekövetkezett változásokról a Real Reisen Utazási Iroda Kft. saját utasait közvetlenül, a más utazási irodában (ügynök) jelentkezett utasait közvetetten – az ügynöki irodán keresztül – tájékoztatja.

A részvételi díj végleges megállapítása- az utazás megrendelésekor történik!

Ha az utas az utazást, ügynökön ( partner irodán ) keresztül rendelte meg a szerződés és a megrendelés, akkor válik hatályossá és érvényessé, ha az utas által befizetett részvételi díj ( előleg, hátralék, teljes összeg) – az Real Reisen Utazási Iroda Kft.- központi pénztárába vagy a visszaigazoláson továbbá a pénzügyi bizonylaton feltüntetett bankszámlára befizetésre kerül!

3. A Real Reisen Utazási Iroda Kft. az utas tájékoztatót és a szolgáltatás igénybe vételére jogosító igazolást – továbbiakban Vouchert - indulás előtt legkésőbb 7 nappal adja ki, amennyiben a teljes részvételi díj befizetésre került. Az utas tájékoztató levél átvehető személyesen, postán, elektronikus úton vagy az utazásközvetítő irodán keresztül. Az utas tájékoztató határidőben történő megérkezésének elmara­dását az utas haladéktalanul köteles az utazási irodában beje­lenteni.

II. A RÉSZVÉTELI DÍJ

1. A részvételi díj tartalmazza a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót. Céges áfás számla igényét szerződés­kötéskor kell jelezni, amennyiben a megrendelő cég egy mega­dott formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy saját részére és végfelhasználóként rendeli meg az adott utat, úgy a katalógus­ban illetve egyéb árajánlatainkban közölt ár tekintendő áfás ár­nak. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a teljes összeg még 27% áfával terhelendő. Az Áfa törvény változásai miatt az Áfa-kulcs mértéke és elszámolási módja módosulhat.

A Real Reisen Utazási Iroda Kft. –által a programfüzetben és egyéb kiadványokban feltüntetett alapszolgáltatási díj, pld-utazás és szállás díj HUF – ban, azaz Magyar forintban került meghatározásra!

2. Megrendeléskor az utas az utazási szerződés aláírásával egyi­dejűleg részvételi díj előleget fizet az Real Reisen Utazási Iroda Kft.-nek. A rész­vételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Amennyiben a jelentkezés 30 napon belül történik, akkor a jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. A biztosítási díjak (stornó, BBP) nem a részvételi díj része, ezért minden esetben külön fizetendők.

3. A teljes részvételi díjat és a megrendelt kapcsolódó szolgálta­tások teljes díját – az utazási szerződés egyéb rendelkezésének hiányában – az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal az utas köteles befizetni. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Átutalásos, illetve on-line bankkártyás fizetés esetén, a befizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, ami­kor a jóváírás az Real Reisen Utazási Iroda Kft. bankszámlaszámláján megtör­tént. Bármely pénzügyi bizonylaton szereplő, fizetési határidő elmulasztása esetén az Real Reisen Utazási Iroda Kft. jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles az Real Reisen Utazási Iroda Kft. költségeit megtéríteni – az adott napra eső szá­zalékos mérték szerint, amennyiben a szerződés meghiúsul. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelést az Real Reisen Utazási Iroda Kft. automatikusan törölheti, és a szerződést fel­bonthatja. Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a szerző­dés nem kerül felbontásra, úgy az Real Reisen Utazási Iroda Kft. legfeljebb a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatot számít­hatja fel.

A fenti esetekben a feleket fokozottan terheli a Ptk. 1:3 § és a 6:62 § szerinti együttműködési kötelezettség.

4. A „Fakultatív programok” árai tájékoztató jellegűek. Ezen szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda csak ak­kor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentkezők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás felelőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos bárminemű kötelezettség vállalást csak a külföldi partner iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner fenntartja. A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: napernyő, nyugágy, széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért az Real Reisen Utazási Iroda Kft. felelősséget nem vállal.

5. Az Real Reisen Utazási Iroda Kft. az utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) publikált részvételi díj megváltoztatásának jogát fenntartja. A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződé­sekre nem vonatkozik.

6. Real Reisen Utazási Iroda Kft. megrendeléskor 1.000,-/fő adminisztrációs díjat számít fel, mely a részvételi díjon felül fizetendő. Az utazás utas által történő lemondás esetén vissza nem térítendő.

III. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS MÓDÓSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNÉSÉNEK ESETEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

1. Árváltozások, valamint valutaárfolyam változás esetén, ha a valutaárfolyam meghaladja az 1 Euro/305 Ft árfolyamot, az utazási szerződésben meghatározott díjakat az Real Reisen Utazási Iroda Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az utassal írásban köteles közölni az utazási iroda. Ha a részvételi díj emel­kedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés postára adásától számított 5 munkanapon belül az utazási szerződéstől elállhat, és az Real Reisen Utazási Iroda Kft. a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.

2. A Real Reisen Utazási Iroda Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában, írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szer­ződéstől elállhat.

3. Amennyiben az utazás VIS MAJOR  okok (háború, járvány, ter­rorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek) továbbiakban műszaki meghibásodás, miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező többletkölt­ségek az utast terhelik. Erről és indokairól az iroda az utast a VIS MAJOR esemény bekövetkezte utáni 3 napon belül írásban értesíti.

 

IV. LEMONDÁS

1. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás írásban az Real Reisen Utazási Iroda Kft. irodájába beérkezett. Az utas által visszamondott utazá­sokra az utasnak a Real Reisen Utazási Iroda Kft. részére az alábbi Bánatpénzt kell megfizetnie:

a) Az utazást megelőző 60. napig kötbérmentesen lemondható az utazás.

b) Csak szállásfoglalás esetében:

60-46 napon belül lemondásnál a részvételi díj - 15%-a

45-25 napon belüli lemondásnál a részvételi díj - 40%-a

Csomagtúrák esetében:

60-36 napon belüli lemondás nála esetén a részvételi díj -15%-a

35-25 napon belüli lemondás nála részvételi díj - 40%-a

Nemzetközi személyszállítás esetében:(egynapos utazások, buszjegy – szállást nem tartalmazó szolgáltatások-)

60-36 napon belüli lemondás nála esetén a részvételi díj -15%-a

35-25 napon belüli lemondás nála részvételi díj - 40%-a

 

Csak szállásfoglalás és csomagtúrák továbbiakban Nemzetközi személyszállítás esetében – együttesen alkalmazandó

24–15 napon belüli lemondásnál a részvételi díj - 75%-a

14–7 napon belüli lemondásnál a részvételi díj -  90%-a

7 napon belüli lemondásnál a részvételi díj 100%-a.

Az utas részéről lemondásnak minősül az is, ha előzetes nyi­latkozat tétel nélkül nem kezdi meg az utazást a megjelölt idő­pontban - (NO SHOW).

4.2. Az útlemondási biztosítás (stornó) díját nem tartalmazza a részvételi díj. A szerződés létrejöttével egy időben kötelezően kell meg kötni, mely­nek összege a kötbér köteles rész, továbbá részvételi díj 3.5%-a. Útlemondás esetén nem visszatéríthető. Megkötése esetén a biztosító részletes feltételei az utazási szerződés szerves részét képezi.

5. A kötbérmentes lemondási határidőn belül, az utazási szer­ződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, létszám csökkentése, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlé­se) utas által történő változtatása esetén, azt az Real Reisen Utazási Iroda Kft.. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti és a  IV.1 pontban meghatározott lemondási feltételek lépnek életbe.

6. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvé­tel jogát jogosult egy harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételek­nek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles a Real Reisen Utazási Iroda Kft. -t tájékoztatni. Az engedményezésből keletke­zett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az en­gedményes egyetemlegesen felel.

A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése esetén a foglalás lemondottnak minősül.

A felmerülő költségeken felül fizetendő módosítási díj 1.500.-Forint/fő. Módosítási díj fizetendő a kötbérmentes határidőn kívüli módosításkor is (pl.: névváltoztatás, közlekedési eszköz módosítás, dátum megváltoztatása). Esetenként és fog­lalásonként 1.500 Forint/fő.

7. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

8. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő esetleges kárigény érvénye­sítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen a Real Reisen Utazási Iroda Kft. képviselőjének (az utaskísérőnek, idegenveze­tőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, aki az utas kérésére köteles azt jegyző­könyvezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. Az utas a nem szerző­désszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követő­en haladéktalanul az Real Reisen Utazási Iroda Kft. -nél írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelent­heti be. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem meg­felelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülmé­nyeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A je­len pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismeré­sét, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

9. A Real Reisen Utazási Iroda Kft. köteles az írásban bejelentett kárigény in­dokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelenté­sétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az utazási iroda értesíti az utast a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás várható időpontjáról is.

10. Kivételes esetekben (pl. a szálloda által történő túltöltés, időjárás, vis major, stb.) az Real Reisen Utazási Iroda Kft.. fenntartja a jogát a vál­toztatásokra pl.: szálloda (szálláshely) kategórián belüli változ­tatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő felcserélésére. Egynapos programok esetében pld. tengerparti csobbanások esetében – kedvezőtlen időjárás – miatt autóbuszjárat törlésére. Programcsere és szállás­csere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda. A „tengerre néző” megnevezés egyaránt jelenthet részlegesen, oldalról vagy frontálisan tengerre néző szobát is.

11. A Real Reisen Utazási Iroda Kft.. által szervezett utazással kapcsola­tos minden vitás kérdésben a felek peren kívüli megegyezésre törekednek.

12. Egyezség hiányában az utasok a lakóhelyük szerint terü­letileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért.

13. Az utazási iroda nem garantálja a szállodától függő, a kata­lógusban/honlapon, illetőleg az utazási szerződésben nem sze­replő, nem feláras, igények teljesítését (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba, stb.), de minden esetben megpróbál ezek érdekében közben járni, amennyiben tudomása van róla az utazás megkezdése előtt.

BIZTOSÍTÁS

1. Utasaink az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset-, poggyász illetve útlemondási biztosítással kell rendelkeznie. Nem elegendő az utazásokhoz a Nemzetközi EGT kártya megléte.

2. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga gon­doskodik kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljá­ból a Real Reisen Utazási Iroda Kft. képviselője átvette. (pl. fuvarozó vállalat). Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazá­si iroda nem vállal felelősséget.

3. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. Az utastársakat veszélyeztető és jogsértő magatartás esetén (pl. ittas állapot) az utas kizárható az utazásból vagy programon való részvételből és ezért az utazási irodát nem ter­heli kártérítési kötelezettség.

V. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonat­kozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötésekor az utas figyelmét felhívni a fen­ti rendelkezésekre, melyet minden esetben meg is tesz. Ha az utast saját hibájából, az uta­zás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, ebben az esetben a Real Reisen Utazási Iroda Kft. a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj visszatérítésére az utas nem tarthat igényt.

2. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt köz­lekedés körében felmerülő okok miatt (időjárási-, útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Autóbuszos utaknál a megfelelő utaslétszám hiányá­ban az iroda az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.

Autóbuszaink csomagterében csak korlátozott hely áll rendelkezésre, így személyenként egy bőrönd, egy kézitáska valamint családonként egy hűtőtáska elhelyezése engedélyezett. Ezen felül hozott csomagokat sem az oda úton sem a visszaúton az autóbusz nem szállítja el!

Real Reisen Utazási Iroda Kft. által meghirdetett utazások minimális utaslétszáma: 35 fő – ettől a meghirdetett utazások figyelembe vétele mellett az Real Reisen Utazási Iroda Kft. eltérhet!

3. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság uta­zási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért a Real Reisen Utazási Iroda Kft. felelősséggel nem tartozik.

4. A Real Reisen Utazási Iroda Kft.nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe.

5. A programfüzetben és a weboldalon szereplő fényképek tá­jékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, beren­dezései és színei eltérőek lehetnek. Minden fénykép, szöveg és térkép, csak az Real Reisen Utazási Iroda Kft. engedélyével használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában.

6. Az utas a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Real Reisen Utazási Iroda Kft. az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, de üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat más társaság részére nem adhatja át.

7. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név sze­rint felsorolt) utastársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.

8. Megrendelő – továbbiakban szerződő Utas nyilatkozom, hogy az Utazási Szerződés egy eredeti példányban átvettem, és aláírásommal vagy elektronikus nyilatkozatommal elfogadom.

9. Jelen Utazási szerződési feltételeket - különösen a megszo­kott, általában köztudott szerződési feltételeken felüli ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesí­téssel, az egyéb, más által szervezett és vállalt programokkal összefüggő feltételek külön ismertetésén túl – az utas megértet­te és megismerte, valamint ennek tényét az Utazási szerződés vagy a Megrendelő aláírásával igazolta vagy elektronikus nyilatkozattal elfogadta.

A Real Reisen Utazási Iroda Kft. prospektusában és web oldalán megjelente­tett kiegészítő, hasznos tudnivalók és általános információk és egyéb információk a jelen UTAZÁSI SZERZŐDÉS részét képezik.

Az utas kijelenti, hogy a Ptk 6:78 §(1) és (2) bekezdése sze­rint a Real Reisen Utazási Iroda Kft. lehetővé tette, hogy az utas annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, azt az utas kifejezetten elfogadta. Az utas külön tájékoztatást kapott azokról a szerződési feltételekről, melyek lényege­sen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Külön tájékoztatást kapott arról a szerződési feltételről is, amely eltér a felek között alkalmazott korábbi gyakorlattól.

10. Aláírásommal és elektronikus nyilatkozatommal igazolom, hogy utastársaim meghatalmazása­ival rendelkezem, nevükben eljárhatok.

11. Amennyiben utazásomra útlemondási biztosítást is kötöttem, úgy aláírásommal és elektronikus nyilatkozatommal kijelentem, hogy a biztosító szabályzatát át­vettem, elolvastam és értelmeztem.

Az Real Reisen Utazási Iroda Kft. ügyeleti telefonszáma: +36 (70) 284-8925

Kijelentem, hogy az Utazási Szerződésből egy eredeti példányt átvettem:

 

2018._______________________________                                  

 

Real Reisen Utazási Iroda Kft..:_________________________  Szerződő utas:______________________

 

 

 

 

Real Reisen Utazási Iroda Kft. - által szervezett utazásokhoz:

 

Adó Nyilatkozat

 

Alulírott / megrendelő __________________________________________ utas – nevemben és utastársaim nevében a következő nyilatkozatot teszem,

 

a 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján - 2010 decemberé -ben elfogadott törvénymódosítás értelmében minden esetben kötelezővé teszi az utazásszervező részére, hogy nyilatkoztassa ügyfelét. A fent útra utastársaim nevében nyilatkozom arról, hogy

 

(___)     a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz magánszemély utasként) veszi igénybe,

 

(___)     adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználókén (azaz egyéni vállalkozó , aki elszámolja az útját utasként) veszi igénybe,

 

(___)     adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

 

 

 

2018_______________________________

 

 

 

                                                                                  Nyilatkozó / Utas:_________________________

Copyright © 2018 Real Reisen Utazási Iroda